Předpisy

Jaké právní předpisy, směrnice a nařízení se fotopráva dotýkají?

Česká legislativa fotopráva vychází vychází z evropských směrnic a mezinárodních smluv (zejména WIPO - Mezinárodní organizace duševního vlastnictví). Za zmínění stojí tyto směrnice:

Tyto směrnice nemají přímý účinek, nezakládají tedy přímo práva a povinnosti. Jsou vydávány za účelem harmonizace jednotlivých vnitrostátních úprav s evropským právem. Pouze pokud stát nevydá předpokládaná harmonizační opatření (neuzákoní ve směrnici nastavená pravidla), může se jednotlivec za určitých podmínek dovolávat aplikace pravidel zakotvených ve směrnici.

Z nařízení, jehož pravidla jsou přímo aplikovatelná, vypichujeme nařízení EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, nebo-li GDPR (General Data Protection Regulation - obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Na úrovni vnitrostátních předpisů pak uvádíme:

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) - upravuje zejména práva autora (fotografa) k jeho autorskému dílu (fotografii) a ochranu práv podle tohoto zákona.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - najdete zde mimo jiné úpravu ochrany osobnosti (právo na podobiznu), licenční smlouvy a smlouvy o dílo.

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, jehož § 17 a násl. upravuje zpracování osobních údajů prováděné pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu. Zákon vyzdvihuje principy přiměřenosti a proporcionality zpracování osobních údajů a zakotvuje možnost ulehčit informační povinnost fotografům vhodným informováním o identitě správce (fotografa).